TeryComputer.cz úvod

Bazar
Servis
Podpora
E-shop

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

  • servis
  • prodej
  • výkup
  • bazar

Kamenný obchod

Na Zlíchově 9
150 00 Praha 5

tel.:     212 24 22 20
          251 55 04 58
mobil:  777 90 26 90

e-mail: info@terycomputer.cz

Otevírací doba
Po-Čt:    9-13, 14-18 hodin
Pá:         9-13, 14-17 hodin

Obchodní podmínky

NÁKUPNÍ ŘÁD

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup v internetovém obchodě www.terycomputer.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Richard Korner, se sídlem Donovalská 1661, Praha 4, IČO: 68376677, a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění el.

II. INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami (Nákupní řád, Reklamační řád, Prohlášení o ochraně osobních údajů). Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura, která slouží jako daňový doklad i dodací list. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce. Kupující svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce, nebo při osobním odběru.

III. VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

IV. PŘEDMĚT SMLOUVY

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží, jež je předmětem smlouvy, v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.


V. MÍSTO PLNĚNÍ

Je-li plněno zboží kupujícímu, který není spotřebitelem, místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní společnosti. V ostatních případech je místem plnění adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Při osobním odběru je místem plnění adresa prodávajícího.

VI. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a případně opravit. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká závazným potvrzením objednávky. Za závazné se považuje zaslání potvrzovacího e-mailu, které je realizováno ze strany prodávajícího po předchozím odeslání elektronické objednávky. Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží.

b) V cenově náročnějších případech - v případě nákupu zboží v hodnotě vyšší než 15 000 Kč, si prodávající vyhrazuje právo na úhradu finanční zálohy kupujícím ve výši 25% z konečné ceny zboží. Zálohová faktura společně s kupní smlouvou je zaslaná poštou ve 2 vyhotoveních kupujícímu, jenž je povinen 1 podepsanou kopii zaslat zpět prodávajícímu. V případě nezaplacení zálohy má prodávající právo od smlouvy odstoupit.

c) Smlouva po svém uzavření je prodávajícím archivována a je přístupná na vyžádání. Smlouva může být uzavřena v češtině, po individuální domluvě i v jiných jazycích.

VII. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

a) Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky má právo odstoupit jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě zrušení potvrzené objednávky je kupující, který není spotřebitel, povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Spotřebitele se předchozí věta týká pouze tehdy, je-li hmotným předmětem uzavřené kupní smlouvy takové zboží, u kterého není možné ze zákona odstoupit od smlouvy – tyto výjimky jsou uvedeny níže.

b) Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.

VIII. CENA A PLATBA

Ceny uvedené na webových stránkách www.terycomputer.cz jsou platné k okamžiku objednání a zahrnují případný recyklační a autorský poplatek, neobsahují částku za dopravu zboží. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní společnosti. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Cena za dopravu na místo určené kupujícím je vyčíslena a připočtena k ceně objednávky během objednávkovéhoo procesu.

 IX. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje - předá dopravci hned následující pracovní den po závazném potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání.

X. DOPRAVNÍ PODMÍNKY

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny:
a) přepravní službou
b) osobním vyzvednutím zboží v provozovně prodávajícího

Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny:
a) dobírkou
b) převodem z účtu na účet oproti faktuře
c) platbou v hotovosti při osobním odběru

Dodací lhůta je do 48 hodin od předání zboží přepravci.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání poškození balíku či porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem faktury kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad a záruční list je přiložena.

- tento postup je pro kupujícího, který není spotřebitelem, závazný

- kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen a výrazně tak může předejít pozdějším komplikacím s případnou reklamací stavu doručeného zboží

XI. ZÁKONNÁ ZÁRUKA

a) Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Je-li kupujícím spotřebitel, minimální záruční doba na všechny produkty je 24 měsíců. Pokud kupující není spotřebitelem, na zboží je poskytnuta záruka uvedená na webových stránkách obchod.jannovak.cz u konkrétního produktu. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené za předpokladu, že je toto poškození důvodem reklamované vady a zároveň za toto poškození není prodávající odpovědný.

c) Reklamace lze uplatňovat  písemně, prostřednictvím emailu nebo osobně v provozovně naší společnosti na adrese: Tery computer, Na Zlíchově 9, 152 00 Praha 5, tel: 251 550 458, info@terycomputer.cz, otevírací doba: PO-ČT 10-19hod , PÁ 9-16hod, polední přestávka 13-14hod

f) K reklamovanému zboží je vhodné doložit kopie dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží by mělo být zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu a mělo by být kompletní, to znamená včetně veškerého příslušenství apod.

g) Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek, přiměřenou slevou z kupní ceny, resp.vrátit kupní cenu. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem dodání nového zboží.

h) Bližší podmínky pro uplatnění záruky stanoví reklamační řád.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete nám jej zpět za následujících podmínek:
- mělo by být v původním nepoškozeném obalu
- nesmí jevit známky opotřebení a užívání
- musí být nepoškozené
- musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.)
- s kopií dokladu o koupi
Při nesplnění uvedených podmínek má prodávající vůči spotřebiteli právo na kompenzaci spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží.

c) Zboží, prosím, posílejte doporučeně a pojištěné, případně vracejte osobně, jelikož neodpovídáme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Doporučeně neznamená na dobírku. Nevrací se prokazatelná cena dopravného. Navrácena bude pouze částka za samotné zboží.

Peníze za zboží Vám zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od doručení projevu vůle odstoupit od smlouvy.

d) Spotřebitel nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 občanského zákoníku od smluv:

1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezáviseny vůli dodavatele,
3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, spotřební materiál, datová média, refill kity a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.,
4) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
5) na dodávku novin, periodik a časopisů,
6) spočívajících ve hře nebo loterii.

XIII. Informace o produktech

Informace o zboží uvedené na stránkách internetového obchodu jsou přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád a prohlášení o ochraně osobních údajů.

Obchodní podmínky jsou platní od 1.1.2008.

 

 

aktualni telefony
nakup na splatky